top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Future Insight Group B.V.

Begrippen
Met Algemene voorwaarden bedoelen we deze voorwaarden van Future Insight Group B.V., ongeacht de vorm waarin ze staan: op papier of elektronisch (bijvoorbeeld op onze website). Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die gold toen u de opdracht verstrekte.

 

Wij zijn: Future Insight Group B.V., gevestigd te Zwolle. Onze medewerkers en consultants gaan voor u aan de slag namens Future Insight Group B.V. als opdrachtnemer.

 

U bent de opdrachtgever volgens deze algemene voorwaarden:

 • aan wie wij een offerte hebben gestuurd;

 • met wie wij een overeenkomst hebben gesloten; of

 • aan wie wij producten of diensten leveren.

 

U treedt daarbij als opdrachtgever op als rechtspersoon, als natuurlijke persoon of als samenwerkingsverband.

 

Met producten bedoelen we alle roerende zaken of diensten die wij offreren of die wij voor u maken vanwege de met u gesloten overeenkomst of opdracht. Producten zijn bijvoorbeeld rapporten, dashboards of de inzet van ons online samenwerkingsplatform Clearly.

 

Diensten zijn activiteiten die wij offreren of die wij voor u uitvoeren in verband met de met u gesloten overeenkomst of opdracht. Diensten zijn bijvoorbeeld workshops, adviezen of trainingen.

Over deze voorwaarden

1 Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerte(s) die wij u hebben gestuurd, op de overeenkomst die we met elkaar sluiten en op alle voorstellen die wij u hebben gedaan of producten en diensten die wij aan u leveren vanwege de afgesloten overeenkomst van opdracht. Dit geldt ook voor uw en onze rechtsopvolgers.

 

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor producten en/of diensten die:

 • wij gedeeltelijk van andere partijen (‘derden’) overnemen en vervolgens – al dan niet bewerkt – aan u leveren;

 • andere partijen (‘derden’) in opdracht van ons aan u leveren.

 

Als opdrachtgever bent u gehouden aan de gemaakte afspraken in de afgesloten  overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


2. Wat gebeurt er als een onderdeel van deze voorwaarden niet (meer) geldig is?

Als een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet (meer) geldig is (bijvoorbeeld vanwege veranderingen in wetgeving), blijft de rest van de voorwaarden en de met u afgesloten overeenkomst wel geldig. Wij maken dan aanvullende afspraken met u die schriftelijk worden vastgelegd en die zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling in de algemene voorwaarden.

 

3. Wat doen we als iets niet in deze voorwaarden is geregeld?

In deze voorwaarden zijn de meest voorkomende zaken geregeld. Wil een van ons aanvullende afspraken maken, dan overleggen we dit samen en leggen we de nieuwe afspraken schriftelijk vast. Alleen als we schriftelijk aanvullende afspraken maken kan er van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

 

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen als wij dat nodig vinden en wij gaan er vanuit dat de gewijzigde voorwaarden door u worden geaccepteerd nadat we deze aan u hebben toegezonden en u niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft aangegeven daarmee niet akkoord te kunnen gaan.

 

Over onze offertes
4. Hoe lang zijn onze offertes geldig?

Onze offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij wij daar samen met u andere afspraken over maken.

 

5 Waarvoor gelden de prijzen in de offerte?

De prijs in de offerte is een totaalprijs. Deze geldt voor alle in de offerte beschreven activiteiten en werkzaamheden in verband met de diensten en producten in de offerte. Wilt u dat wij een gedeelte van de activiteiten en werkzaamheden uit de offerte uitvoeren? Dan zijn wij niet verplicht deze tegen een overeenkomstig deel van de totaalprijs uit te voeren.

Wij zullen dan in overleg met u een nieuwe offerte maken.

Verder gelden de prijzen en afspraken in onze offerte alleen voor de opdracht die we offreren. Zij gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

 

6 Wanneer hebben we een overeenkomst?

We hebben een overeenkomst met u als:

 • u ons schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) de opdracht verstrekt;

 • onze offerte ondertekend terugstuurt; of

 • ons mondeling vraagt te starten met het uitvoeren van de opdracht.

7 Wat gebeurt er als wij starten vóór uw schriftelijk akkoord?

Vraagt u ons alvast te starten met onze werkzaamheden terwijl de offerte nog niet bevestigd of ondertekend is? Dan maken wij de volgende afspraken over deze werkzaamheden:
 

 • Wij verrichten de werkzaamheden tegen het tarief dat is opgenomen in de offerte.

 • Alle overige voorwaarden uit de offerte zijn van toepassing, met uitzondering van de inhoudelijke afspraken over werkzaamheden, de begroting en de planning.Alle

 • Geeft u akkoord op de opdracht? Dan brengen wij de uren die wij al besteed hebben onder in de opdracht. Wij verrekenen deze uren met de uren die wij geoffreerd hebben. Dit geldt niet als u of wij uitdrukkelijk hebben aangegeven dat deze uren op een andere manier verrekend moeten worden.
   

Over het uitvoeren van de opdracht
8 Wat kunt u van ons verwachten?

Wij doen ons uiterste best om de opdracht diensten en werkzaamheden uit te voeren zoals omschreven in de opdracht en volgens eisen van goed vakmanschap. Ook spannen wij ons in om de opdracht volgens de planning en binnen de afgesproken tijd uit te voeren.


9 Wat verwachten wij van u?

Om onze offerte te schrijven en de opdracht uit te voeren hebben wij informatie (documenten en gegevens) van u nodig.

Wij ontvangen deze graag op tijd. Ontvangen wij de documenten niet op tijd? Dan hebben wij het recht om later te starten met de uitvoering van de opdracht.

Ook gaan wij ervan uit dat de informatie die u ons geeft volledig en juist is. Is dat niet het geval? En lijdt u daardoor schade? Dan zijn wij daar niet voor aansprakelijk.

Tot slot verwachten wij van u dat u ervoor zorgt dat er op tijd voldoende capaciteit beschikbaar is om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van de opdracht. Is dat niet het geval dan kan dat tot vertraging in de uitvoering van de opdracht leiden en kunnen wij de overeenkomst zo nodig ook opschorten. Daarvoor zijn wij dan niet aansprakelijk.

Mochten er tijdens de uitvoering van de opdracht veranderingen plaatsvinden die voor ons bij het uitvoeren van de overeenkomst van belang zijn, dan bent u gehouden ons daarover op tijd en volledig te informeren.

 

Over onze kosten en tarieven

10 Wat is inbegrepen in de prijs?

In onze offerte beschrijven wij welke werkzaamheden wij voor u verrichten en welke prijs wij daarvoor rekenen. Daarvoor gelden de volgende afspraken:

 • We kunnen een vaste totaalprijs afspreken of een indicatieve prijs op basis van een inschatting van het aantal uren. In dat laatste geval brengen wij de uren op nacalculatie in rekening (dat wil zeggen de daadwerkelijk bestede tijd vermenigvuldigd met onze gebruikelijk gehanteerde uurtarieven).

 • Al onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en inclusief reis- en verblijfkosten, tenzij we daarover andere afspraken opnemen in onze offerte.

 • Daarnaast kunnen er ook andere projectgebonden kosten – zoals kosten van huur locaties, apparatuur of door ons ingeschakelde derden – van toepassing zijn. Deze zullen dan na overleg met u, ook aan u worden doorbelast.


11 Wanneer is er sprake van meerwerk?

In twee gevallen kunnen de kosten die wij in rekening brengen afwijken van de totaalprijs in de offerte:

 

1. als de opdracht in de praktijk groter blijkt dan verwacht. Zorgt dit voor een door ons te verwachten substantieel meer aantal uren en dus een hogere prijs, dan overleggen wij daar eerst met u over en bevestigen we dit schriftelijk;

2. als de samenstelling van ons team verandert. Wij proberen u dan in eerste instantie een consultant aan te bieden met hetzelfde functieniveau. Lukt dit niet en moeten wij een andere consultant inzetten, dan mogen wij voor deze consultant een afwijkend tarief rekenen. In beide gevallen zorgen wij ervoor dat de prijs/prestatieverhouding geborgd blijft en wij de werkzaamheden goed overdragen.


De aard en omvang van de verrichte meerwerkzaamheden zullen wij in de facturen vermelden.


Wij brengen geen kosten voor meerwerk in rekening als het meerwerk het gevolg is van een tekortkoming die aan ons is toe te rekenen.


12 Wat gebeurt er als u niet akkoord gaat met het meerwerk?

Gaat u niet akkoord met de hogere prijs van het meerwerk? Dan kunt u binnen acht (8) dagen na onze aankondiging de overeenkomst schriftelijk opzeggen vanaf de datum dat de wijziging ingaat. Als wij binnen deze termijn van u geen schriftelijke opzegging hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat u akkoord bent met het meerwerk en de daaraan verbonden hogere prijs.
 

Ook wij kunnen de opdracht beëindigen in het geval u niet akkoord bent met de hogere prijs van het meerwerk en dat schriftelijk aan ons kenbaar heeft gemaakt. Wij hoeven dan geen opzegtermijn in acht te nemen. U betaalt in dat geval voor de werkzaamheden die wij hebben verricht tot het moment wij de opdracht opzeggen.


13 Kunt u de omvang van de opdracht tussentijds verkleinen?

U kunt de omvang van de opdracht tussentijds verkleinen. Daarvoor gelden de volgende afspraken:

 • U betaalt in elk geval alle uren die wij al hebben gemaakt voor deze opdracht.U

 • Hebben wij voor de opdracht uren gereserveerd die wegvallen omdat u de (lopende) opdracht tussentijds wenst te verkleinen? Dan is er sprake van gederfde inkomsten. Wij kunnen dan aanspraak maken op een compensatie van de gederfde omzet die wij daardoor mislopen van maximaal 30% van de gederfde omzet. U bent gehouden ons deze gederfde inkomsten te voldoen op basis van een daartoe door ons aan u toe te sturen factuur vermeerderd met btw. Wij brengen geen kosten voor winstderving in rekening als het minderwerk aan ons is toe te rekenen
   

Over de betaling
14 Wat zijn de regels voor de betaling?

Over de betaling spreken wij het volgende met u af:

 • U ontvangt van ons elke maand een factuur of u betaalt volgens de betalingsregeling die wij met u hebben afgesproken in de offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging.

 • De betalingstermijn van onze facturen is 30 dagen. Ook als u het niet eens met bent deze factuur moet u deze binnen 30 dagen betalen.

 • Als u de factuur niet binnen 30 dagen na de vervaldatum heeft betaald, kunnen wij vanaf deze vervaldatum wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Daarvoor hoeven wij u niet in gebreke te stellen.

 • Als u de factuur niet binnen zes weken na de vervaldatum betaalt, mogen wij onze werkzaamheden stoppen totdat wij de betaling hebben ontvangen.

 • Als meerdere opdrachtgevers samen aan ons een opdracht geven, dan zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

 • U heeft nooit het recht om bedragen die u meent van ons tegoed te hebben – op welke gronden ook – te verrekenen met of in mindering te brengen op de openstaande facturen, tenzij wij daar schriftelijk vooraf mee instemmen.

 • Als uw financiële positie of betalingsgedrag daar aanleiding toe geeft, hebben wij het recht om (aanvullende) zekerheid van u te vragen in een door ons gewenste vorm. Ook kunnen wij een voorschot op ons honorarium aan u in rekening brengen. Mocht u daar niet aan tegemoet komen, dan hebben wij het recht om onze werkzaamheden op te schorten en zijn alle openstaande bedragen direct opeisbaar, vermeerderd met de hiervoor genoemde wettelijke rente en incassokosten.

Over de planning

15 Wat spreken we af over de planning?

Voordat wij starten met de opdracht, maken wij samen met u een planning. Deze planning is indicatief; we kunnen deze niet garanderen. Door de aard van onze projecten en diensten wijzigt de planning van onze (deel)projecten namelijk vaak. Dat vraagt om een continue afstemming tussen u en ons.

 

Of wij de planning halen is onder andere afhankelijk van of:

 • de informatie die wij van u ontvangen van voldoende kwaliteit is;

 • wij de informatie op tijd ontvangen;

 • wij voldoende hulp en medewerking krijgen vanuit uw organisatie.

 

Bij substantiële afwijkingen van de planning laten wij u dat op tijd weten.

De tijdsplanning van de opdracht kan door ons worden gewijzigd in geval van tussentijdse aanpassing van de omvang van de opdracht, aanpak of werkwijze. Dit zal in overleg met u gebeuren. Mocht u met een aanpassing van de tijdsplanning niet akkoord gaan, dan kunnen wij de opdracht tussentijds beëindigen zonder dat wij tot enige schadevergoeding aan u zijn verplicht.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor niet van tevoren exact kan worden aangegeven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn. De doorlooptijd is mede afhankelijk van de kwaliteit van de informatie, feiten en middelen en de medewerking die wij van u verkrijgen. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, gelden daarom alleen als fatale termijnen indien deze termijnen schriftelijk met u zijn overeengekomen.

 

Over de afronding van de opdracht

16 Wanneer eindigt de opdracht?

Als wij onze werkzaamheden zoals beschreven in de overeenkomst van opdracht hebben afgerond en het concepteindrapport of een ander conceptproduct zoals in de overeenkomst van opdracht is beschreven aan u hebben opgeleverd, horen wij graag wat u ervan vindt. Ontvangen wij niet binnen 21 dagen uw commentaar? Dan beschouwen wij de opdracht als afgerond en de producten als goedgekeurd. U ontvangt dan van ons een eindafrekening.

 

De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door u is voldaan. Indien wij niet binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de eindafrekening een schriftelijke reactie van u hebben ontvangen dat u daarmee niet akkoord bent, wordt de eindafrekening geacht door u te zijn goedgekeurd.

 

Kunt u de factuur laten controleren door een registeraccountant?

Wilt u onze factuur laten controleren door een registeraccountant? Dan werken wij daaraan mee. De kosten van een dergelijke controle zijn voor uw rekening.

Over opzeggen

17 Wanneer eindigt de opdracht automatisch?

De opdracht eindigt automatisch en zonder opzegtermijn vanaf het moment dat u of uw organisatie:

 • failliet gaat;

 • surseance van betaling aanvraagt;

 • de bedrijfsvoering staakt;

 • overgaat in andere handen.

In dat geval mogen wij u onmiddellijk een factuur sturen voor:

 • de werkzaamheden die wij al verricht hebben;

 • onze omzet- en winstderving doordat de opdracht beëindigd wordt.
   

18 Kunnen u of wij de opdracht tussentijds beëindigen?

U en wij kunnen de opdracht altijd tussentijds, mits schriftelijk, beëindigen. Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Beëindigt u de opdracht tussentijds? Dan geldt daarvoor een minimale opzegtermijn van 30 kalenderdagen tot de beëindigingsdatum en hebben wij recht op:

 • compensatie van het omzetverlies dat wij daardoor lijden en wij aannemelijk kunnen maken. Dat geldt niet als u de opdracht beëindigt vanwege redenen die aantoonbaar verwijtbaar aan ons toe te rekenen zijn;

 • betaling van de facturen voor de werkzaamheden die wij tot de beëindigingsdatum hebben uitgevoerd;

 • betaling van de eventuele extra kosten voor de overdracht van de werkzaamheden.

 

Beëindigen wij de opdracht tussentijds? Dan geldt daarvoor eveneens een minimale opzegtermijn van 30 kalenderdagen en dragen wij gedurende de opzegtermijn de werkzaamheden die we nog moeten verrichten zo goed mogelijk over aan anderen. Wij betalen de kosten voor deze overdracht, tenzij wij de opdracht beëindigen vanwege redenen die aan u toe te rekenen zijn.
 

Wij hebben het recht om de opdracht tussentijds te kunnen beëindigen zonder opzegtermijn indien u uw (betalings)verplichtingen volgens de overeenkomst of deze algemene voorwaarden naar ons niet nakomt, zelfs niet nadat wij u daarvoor in gebreke hebben gesteld. Ook hebben wij dit recht indien in redelijkheid van ons niet kan worden gevraagd de overeenkomst nog langer te laten voortduren ten gevolge van omstandigheden die aan u zijn toe te rekenen.  

 

Over onze consultants

19 Hoe stellen wij een team van consultants samen?

Voordat wij starten met de werkzaamheden stellen wij in overleg met u een team van consultants samen. Wij selecteren deze consultants op basis van de kwaliteit en deskundigheid die nodig zijn voor de opdracht. We proberen te voorkomen dat teamleden gewisseld worden, mocht het toch nodig zijn dan overleggen we altijd eerst met u.

 

20 Mogen wij personeel van elkaar in dienst nemen?

U mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een periode van 1 jaar na afloop daarvan geen personeel van ons in dienst nemen of over een indiensttreding onderhandelen, tenzij we daar samen overeenstemming over hebben bereikt.

 

Over het intellectueel eigendom en geheimhouding

21 Van wie zijn de materialen en het online samenwerkingsplatform Clearly?

Voor de uitvoering van de opdracht en voor het advies of onderzoeksresultaat gebruiken wij modellen, methoden, materialen, presentaties en rapporten. Deze zijn en blijven ons eigendom tenzij u en wij daar andere schriftelijke afspraken over maken.

 

Het intellectuele eigendomsrecht van het online samenwerkingsplatform Clearly berust, en blijft berusten, bij Future Insight Group B.V. Als een derde beweert dat het intellectuele eigendomsrecht van het online samenwerkingsplatform Clearly bij hem ligt, zal Future Insight Group B.V. de klant vrijwaren. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de klant Future Insight Group B.V. hierover zo spoedig mogelijk informeert, medewerking verleent aan onderzoek en de afhandeling van de zaak verder geheel overlaat aan Future Insight Group B.V. Indien de rechter vaststelt dat het intellectuele eigendom inderdaad bij een derde ligt, zal Future Insight Group B.V. ervoor zorgen dat de klant gebruik kan blijven maken van het online samenwerkingsplatform Clearly of hem voorzien van gelijkwaardige software.

Het eigendomsrecht van de ingevoerde data en de door de applicatie gegenereerde data berust bij u als klant.

 

Een licentie geeft geen recht op de zogenoemde broncode van het online samenwerkingsplatform Clearly.

 

22 Wat spreken u en wij af over vertrouwelijke informatie?

Geeft u tijdens de opdracht vertrouwelijke gegevens aan ons, dan behandelen wij die informatie vertrouwelijk, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting niet aan deze vertrouwelijkheid gehouden kunnen worden.

 

Het is u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om aan anderen vertrouwelijke (bedrijfs)informatie van ons te geven over bijvoorbeeld onze tarieven en gebruikte rekenmodellen voor impactanalyses en deze informatie ook met anderen te delen, in welke vorm dan ook. Hiervoor geldt een direct opeisbare boete van € 1000,- per dag, waarbij wij het recht behouden om volledige schadevergoeding van u te vorderen.

Over mogelijke klachten en aansprakelijkheid

23 Tot wanneer kunt u klagen als u ontevreden bent?

Bent u niet tevreden over onze werkzaamheden of over de inzet van onze personeelsleden? Dan vragen wij u dat schriftelijk of via e-mail op [email protected] aan ons te laten weten (te klagen). Dat doet u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij de werkzaamheden hebben afgerond. Wij vragen u uw klacht zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven, zodat wij adequaat kunnen reageren. Wij nemen dan binnen een week contact met u op om een oplossing te bespreken.

 

Het indienen van een klacht ontslaat u overigens nooit van uw betalingsverplichtingen naar ons.

 

24 Wat doen wij als uw klacht gegrond is?

AIs uw klacht gegrond is, voeren wij de opdracht alsnog uit zoals afgesproken als dat mogelijk is. Is dit inmiddels voor u aantoonbaar zinloos, bijvoorbeeld omdat u een rapport of dienst vóór een bepaald moment nodig had? Dan vragen wij u ons dat schriftelijk te laten weten. Wij zijn in dat geval alleen aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 26.

 

Ook kunnen wij – als uw klacht gegrond is – ervoor kiezen om het factuurbedrag aan te passen, ofwel het kosteloos verbeteren dan wel opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden indien dat nog tot de mogelijkheden behoort.

 

25 Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

Wij zijn alleen aansprakelijk voor de direct geleden schade die u lijdt en die rechtstreeks voortkomt uit of het gevolg is van onze toerekenbare tekortkomingen in het uitvoeren van de opdracht. Dit is het geval als wij niet handelen volgens de eisen van zorgvuldigheid, deskundigheid of goed vakmanschap waarop u mag vertrouwen als u ons de opdracht geeft. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst of gevolgschade van welke aard dan ook.

 

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wij voor het uitvoeren van de werkzaamheden van u hebben ontvangen, met een maximum van het totaal van de facturen over de laatste drie maanden voorafgaand aan de datum waarop u ons aansprakelijk heeft gesteld voor de door u geleden schade.

 

Onze aansprakelijkheid kan bovendien nooit meer bedragen dan het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wenst uit te keren (inclusief het eigen risico).


Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 300.000 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.

5. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.  

 

Wij kunnen ook derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen door deze derden, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld bij ons.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt of ontstaat doordat u geen, onjuiste of onvolledige informatie aan ons heeft verstrekt of deze niet tijdig aan ons is aangeleverd.

26 Wat moet u doen als u ons aansprakelijk wilt stellen voor schade?

Mocht u ons voor schade aansprakelijk willen stellen, dan gelden de volgende afspraken:

 • U meldt uw schriftelijke klacht en/of aansprakelijkstelling binnen 14 dagen nadat u onze vermeende tekortkoming heeft vastgesteld of redelijkerwijs kon vaststellen, op de wijze zoals beschreven in artikel 24.

 • Eventuele aanspraken tot schadevergoeding moeten binnen deze periode na het ontdekken van de schade bij onze zijn ingediend.
   

27 Wat doen we als we een conflict hebben?

Hebben wij een conflict waar wij samen niet uitkomen? Dan leggen wij dit voor aan de bevoegde rechter in Nederland. Op onze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Over overmacht

28 Wanneer is er sprake van overmacht?

Het is mogelijk dat wij de werkzaamheden niet volgens planning kunnen uitvoeren door omstandigheden buiten onze invloed. Bijvoorbeeld door brand of een natuurramp. In een dergelijk geval van overmacht is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming en kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld door u.

Duurt de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen? Dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wij doen dat met een schriftelijke verklaring die wij beiden ondertekenen. Wij hoeven de schade die u door deze ontbinding mogelijk lijdt niet te vergoeden. Ook hebben wij recht op betaling van alle producten en/of diensten die wij tot het tijdstip van ontbinding aan u hebben geleverd.


Over communicatie en persoonsgegevens

29 Elektronische communicatie

Bij de uitvoering van de opdracht kunnen wij met u communiceren met elektronische middelen zoals e-mail of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen).

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij u als gevolg van het gebruik hiervan. Bijvoorbeeld omdat gegevens niet, te laat of beschadigd worden ontvangen of als gevolg van virussen, storingen of andere inbreuken of risico’s, onvoldoende beveiliging of anderszins, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld bij ons. U bent zelf verantwoordelijk voor hieraan verbonden risico’s en adequate beveiliging van uw systemen en documenten.

 

30 Persoonsgegevens

Verwerking van eventuele persoonsgegevens door ons vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Ook u bent gehouden aan de hiervoor geldende regels zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U stemt ermee in dat wij persoonsgegevens voor doeleinden van administratie en beheer in onze systemen kunnen opnemen en ten behoeve van de gegevensverwerking via ons online samenwerkingsplatform Clearly indien u daarvan in het kader van de overeenkomst gebruik maakt. Wij hebben tevens een verwerkersovereenkomst met u afgesloten die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

bottom of page