top of page
  • Future Insight

Een dynamische Digital Twin voor het stedelijk waterbeheer

Bijgewerkt op: 22 jan.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft een subsidie toegekend aan het project Dynamic Digital Twin Riolering. Met als doel, het ontwikkelen van een dynamisch 3D-model voor stedelijk waterbeheer.


Digitale ruimtelijke weergaven van de openbare ruimte zijn in opkomst, maar ondergrondse elementen zoals riolering ontbreken vaak nog. Om overlastproblemen eenvoudiger te kunnen melden, operationele en dynamische data te kunnen ontsluiten en scenario’s te modelleren hebben vier gemeenten, Stichting RIONED, Future Insight en Nelen & Schuurmans de krachten gebundeld.Riolering is cruciale infrastructuur, die veelal soepel werkt, maar waar knelpunten veel impact op de leefomgeving hebben. Burgers zijn een belangrijke bron van informatie door middel van meldingen die zij doen. Op dit moment kunnen deze meldingen nog niet gekoppeld worden aan operationele data. In deze ontwikkelings- en pilotfase van de dynamische Digital Twin worden toepassingen uitgewerkt om wateroverlast informatie van burgers te koppelen aan processen rondom ontwerp, beheer en onderhoud van de riolering. Denk hierbij aan informatie over extreme weersomstandigheden (zoals hoosbuien of lange periode van droogte), onderhoudsstatus en ontwerp scenario’s.


Door aan te sluiten op open standaarden is geborgd dat alle gemeenten baat hebben bij ontwikkelingen uit het project. Het bij elkaar brengen van informatiestromen leidt tot betere afwegingen om de openbare ruimte klimaatbestendig en kosteneffectief in te richten, de inbreng van burgers optimaal te benutten en het rioleringsbeheer efficiënter en effectiever te maken en er transparant over te communiceren.Pilots met vier gemeenten


De pilotgemeenten Breda, Den Haag, Groningen en Rotterdam zijn enthousiast over de potentiële mogelijkheden van een Dynamisch Digital Twin en willen die reikwijdte graag in de praktijk bepalen en toetsen. Binnen elke gemeente wordt één pilot uitgevoerd met specifiek toepassingsgebied. Zo richt de pilot in Breda zich op (wateroverlast)meldingen van burgers binnen de Digital Twin en koppeling daarvan met het beheer van het rioolstelsel. Concreet betekent het dat er een koppeling gemaakt wordt met de uniforme registratiemethodiek voor meldingen BOR-MELD van CROW.


Stichting RIONED treedt als belangenorganisatie op om te bewaken dat ontwikkelingen aansluiten op landelijke standaarden, behartigt belangen van toekomstige gebruikers en draagt er zorg voor dat meerdere 3D toepassingen binnen het stedelijk waterdomein, leverancier onafhankelijk, kunnen profiteren van de ontwikkelingen en resultaten binnen dit innovatietraject.


Dit innovatieproject wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het verbeteren van de digitale dienstverlening en is bekend onder de projectnaam ‘Dynamic Digital Twin voor Riolering’. Gemeente Groningen is penvoerder namens het consortium.


Meer weten?

Wil je meer over het project weten?

Neem contact op met Bas.

Comments


bottom of page